Skip to main content

Advertisement

Table 1 Mandarin Chinese syllabary (in Pinyin spelling)

From: That “certain cut”: towards a characterology of Mandarin Chinese

   I II III IV V VI VII   
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
i 01 bu pu mu fu            zhi chi shi ri zi ci si er 01 i
02 ba pa ma fa da ta na la ga ka ha     zha cha sha (ra) za ca sa a 02
03 bo po mo fo de te (ne) le ge ke he     zhe che she re ze ce se e 03
04 bai pai mai   dai tai nai lai gai kai hai     zhai chai shai   zai cai sai ai 04
05 bei pei mei fei dei   nei lei gei   hei     zhei   shei   zei    (ei) 05
06 bao pao mao   dao tao nao lao gao kao hao     zhao chao shao rao zao cao sao ao 06
07   pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou     zhou chou shou rou zou cou sou ou 07
08 ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han     zhan chan shan ran zan can san an 08
09 ben pen men fen (den)   nen   gen ken hen     zhen chen shen ren zen cen sen en 09
10 bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang     zhang chang shang rang zang cang sang ang 10
11 beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng     zheng cheng sheng reng zeng ceng seng (eng) 11
ii 12 bi pi mi   di ti ni li     ji qi xi         yi 12 ii
13         lia     jia qia xia         ya 13
14 bie pie mie   die tie nie lie     jie qie xie         ye 14
15 biao piao miao   diao tiao niao liao     jiao qiao xiao         yao 15
16    miu   diu   niu liu     jiu qiu xiu         you 16
17 bian pian mian   dian tian nian lian     jian qian xian         yan 17
18 bin pin min     nin lin     jin qin xin         yin 18
19        niang liang     jiang qiang xiang         yang 19
20 bing ping ming   ding ting ning ling     jing qing xing         ying 20
iii 21      du tu nu lu gu ku hu     zhu chu shu ru zu cu su wu 21 iii
22          gua kua hua     zhua chua shua (rua)     wa 22
23      duo tuo nuo luo guo kuo huo     zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo wo 23
24          guai kuai huai     zhuai chuai shuai      wai 24
25      dui tui    gui kui hui     zhui chui shui rui zui cui sui wei 25
26      duan tuan nuan luan guan kuan huan     zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan wan 26
27      dun tun nun lun gun kun hun     zhun chun shun run zun cun sun wen 27
28          guang kuang huang     zhuang chuang shuang      wang 28
29      dong tong nong long gong kong hong     zhong chong   rong zong cong song weng 29
iv 30           ju qu xu         yu 30 iv
31        nüe lüe     jue que xue         yue 31
32         (lüan)     juan quan xuan         yuan 32
33             jun qun xun         yun 33
34             jiong qiong xiong         yong 34