Skip to main content

Table 4 Material capacity (physical performance, physical and technical skills)

From: Reworking the appraisal framework in ESL research: refining attitude resources

Polarity Instances of material capacity
Positive Làm xôi xéo cũng thế thôi. Con bé cũng khéo.
Making ‘xôi xéo’ (mung bean sticky rice) is just like that. She is dexterous .
Và cô giáo thì thực sự là 1 người rất là năng động trong lớp…Em thấy thích giáo viên hoạt bát 1 chút, đi lại, nói chuyên và trao đổi vân vân.
And the teacher is really a very active person in the class…I feel I like teachers who are a bit vivacious, walking around, talking, discussing, etc..
…provided that I could clean and I do something clean so it doesn’t really matter.
I was living with a very big Australian guy and he drinks like 24 bottle at night and not drunk. (…). He is ok but I’m not ok. [laugh]
Negative Nhiều khi có thể là lúc bạn học rất tốt nhưng mà đến ngày thi chẳng hạn bạn lăn ra ốm thì rất là thiệt thòi cho bạn.
Sometimes while you learn very well but when the exam day comes for example you fall ill , that will be very disadvantageous for you.
nếu mà lúc ốm đau ấy, nhiều khi mình đã rất là khổ sở rồi lại bảo mình phải nói cả tiếng Anh thì đó là cả 1 vấn đề.
If when (we are) sick , sometimes we are already miserable, yet being required to speak in English is a whole problem.
Lúc đó mình đã xỉu rồi làm thế nào để mà có thể làm gì tiếp theo được?
At that time we will have already fainted , how can we do anything else?
I was very ill at that time, I cannot stand up or look after myself.
I was living with a very big Australian guy and he drinks like 24 bottle at night and not drunk. (…). He is ok but I’m not ok. [laugh]