Skip to main content

Table 5 Social capacity (personal and interpersonal performances)

From: Reworking the appraisal framework in ESL research: refining attitude resources

Polarity Instances of social capacity
Positive Ỏ với người Việt thì vui, dễ hiểu nhau hơn.
Living with Vietnamese people is fun, easier to understand each other .
Mỗi người cũng giảm bớt đi một tí cái yêu cầu của mình thì sống được với nhau.
If each person decreases their demand a little, we will be able to live together.
Thế sau một thời gian....nó thấy rõ sự khó chịu của mình. Nó cũng cực kỳ tâm lý, nó hỏi ‘Mày không thích à?’
(After some time, she clearly felt my annoyance. She was extremely understanding , she asked me ‘You don’t like it, do you?’)
(A good flat-mate) ‘can be socially 1, easy to be with and shouldn’t be drinking too much.’
Negative Nhưng mà vì sự khác biệt về văn hóa hóa làm cho đôi khi không hiểu nhau, lại không thể nói lại cho nhau để hiểu hơn …thậm chí làm cho tình huống ngày càng tồi tệ hơn.
But the difference in culture sometimes makes (us) not understand each other yet unable to communicate in a way that makes each other understand better will even make the situation worse and worse.
I think she’s honest, naive, and very helpful, sometimes childish.
  1. 1Non-standard expression of English. A standard expression would be “sociable”.